1. B  Dochody Powiatu

  • 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • dochody z:
  • majątku powiatu
  • wpłat jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
  • darowizn
  • kary, grzywny
  • dotacje z  funduszy celowych - od 1.1.2000 również dotacje z funduszu pracy
  • odsetki od środków na rachunkach bankowych
  • odsetki od udzielonych pożyczek
  • odsetki od nieterminowych wpłat udziałów w podatkach oraz części subwencji ogólnej
  • subwencja ogólna
  • część oświatowa
  • część drogowa
  • część wyrównawcza
  • dotacje celowe na zadania własne
  • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  • dotacje celowe na zadania przejęte w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i wojewodą

  c  dochody województwa

  • 1,5% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

         0,5% udziału w podatku dochodowym od osób   
  prawnych

  • dochód z:
  • majątku województwa
  • wpłat jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
  • darowizny
  • kary, grzywny
  • dotacje z funduszy celowych
  • odsetki od środków na rachunkach bankowych
  • odsetki od udzielonych pożyczek
  • odsetki od nieterminowych wpłat udziałów w podatku oraz części subwencji ogólnej
  • subwencja ogólna
  • część oświatowa
  • część drogowa
  • część wyrównawcza
  • dotacje celowe na zadania własne
  • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  • dotacje celowe na zadania własne przejęte w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i wojewodą

  uchwalanie i wykonywanie budżetu

  uchwałę budżetową organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego w szczególnie określonych przypadkach nie później niż do 31 marca
  (art. 122 ust. o finansach publicznych)

  • jeżeli nie ustali budżetu w w/w terminie ustala go rio do 30 kwietnia (art. 123)
  • art. 124 - określa treść uchwały budżetowej i stopień szczegółowości
  • w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego uchwala  ........ wykonawczy (art.126)
  • zasady gospodarki finansowej okresla art. 92
  • zasada kasowa wykonywania wydatków  budżetowych
  • zasada niewygasania wydatków (art. 130)
  • zasada memoriałowa wykonywania dochodów

   

  rada może upoważnić zarząd do dokonywania zmian w budżecie (nie może być zmian w działach)
  zarząd musi też posiadać upoważnienie do zaciągania kredytu
  zarząd jest upoważniony do dokonywania zmian w budżecie z decyzji min. finansów