1. Opłata Targowa

  za możliwość handlu - płaci zarządzającemu targowiskiem do budżetu gminy - za umożliwienie handlu
  min. finansów ustala max stawkę, dziś 380 zł/dzień

  wykład 5

  opłata miejscowa - "za świeże powietrz" - opłata dzienna 2 zł

  opłta administracyjna - pobór za czynności administracyjne, nie podlegające opłacie skarbowej i podatkowi vat

  opłata za koncesję sprzedaży alkoholu - jedyna opłata gdzie dochody są przypisane wydatkom (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

  udział w podatku

  5% w podatku dochodowym od osób prawnych - bez względu na stawkę procentową podatku, w podatku dochodowym od osób fizycznych udział zwiększa się wraz ze spadkiem stopy procentowej podatku
  (teraz 27,6%)

  na gminy nałożony jest podatek "jednostkowy" (progresywny)
  pq - dochód gminy
  pk - dochód krajowy
  jeśli pq > 1,5 pk gmina ma obowiązek zapłacić podatek

  dotacja a subwencja

  dotacja   -      określony precyzyjnie cel

  • pieniądz znaczony, celowy - należy

            zwrócić z odsetkami jeśli się nie
  wykorzysta na określony cel lub nie zrobi
  się całego zadania lub zrealizowano go
  taniej

  subwencja - pieniądz nieoznaczony, nie ma określonego
  celu, nie musi być rozliczana dokładnie

   • oświatowa - oświata jest zadaniem własnym więc i tak gmina musi dać pieniądze na oświatę bez względu na to czy będą to pieniądze z subwencji oświatowej czy innych dochodów
   • podstawowa - wyliczana na podstawie liczby przeliczeniowej ludności
   • rekompensująca - może się składać z:
   • rekompensat utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych
   • rekompensat z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (ustawa o podatku rolnym, podatek leśny, .................... badawczo-rozwojowych, ulgi dla osób niepełnosprawnych)
   • rekompensata obniżki opłaty eksploatacyjnej
   • wyrównawcza - wypłata gminom, gdzie średni dochód na głowę mieszkańca nie przekracza 85% średniej krajowej