1. Dotacje I Subwencje

  • subwencja ogólna
  • część podstawowa
  • część oświatowa
  • część rekompensująca
  • część wyrównawcza
  • dotacje na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)
  • dotacje na zadania zlecone

  podatek od nieruchomości

  podmiotem są osoby prawne, fizyczne, podmioty nie posiadające osobowości prawnej użytkujące lub są właścicielami nieruchomości.

                                            niezabudowane
  przedmiotem opodatkowania jest powierzchnia budynków mieszkalnych, budynki gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i inne budowle.
  budowle gdzie podstawą opodatkowania od nieruchomości jest wartość budowli  są wyjątkiem
  (2% wartości) np. mosty, kominy itp.
  jest dużo ulg: szkoły, uczelnie
  płatność: osoba fizyczna w 4 ratach na podstawie
  decyzji wymiarowej
  osoby prawne składają deklarację i do 15
  każdego miesiąca wpłacają podatek

  podatek rolny

  podmiot; osoby posiadające gospodarstwa rolne o wielkości  większej bądź równej 1 hektara przeliczeniowego
  płatność: 4 raty samemu; stawka 2,5 kwintala żyta/ m2 według ceny z 3 kwartałów z poprzedniego roku

  podatek leśny

  podstawa: m3 drewna tartacznego

  podatek od środków transportu

  nie płaci się za samochody osobowe
  występuje podwójne opodatkowanie w przypadku płatników - płacą podatek i zwiększoną akcyzę w paliwie

  podatek od posiadania psów

  jest podatkiem fakultatywnym, gmina może zrezygnować z uchwalania podatku od psów

  są to podatki wymierzane i pobierane przez urząd gminy,
  przy.......
  podmiot: drobne podmioty gospodarcze

  opłata - świadczenie pieniężne, bezzwrotne, jednostronne, odpłatne (w przeciwieństwie do podatku)

  opłata skarbowa

  płacona u notariusza

  opłata eksploatacyjna

  płacą gminy górnicze, gdzie jest jakakolwiek eksploatacja, wymierzona przez min. ochrony środowiska (60% dla gminy; 40% na fundusz ochrony środowiska)
  opłata od wielkości wydobycia