1. Forma Zapisu Budżetu
  układ budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyznaczany jest przez zasadę szczegółowości zawartą w ustawie o finansach publicznych, która to zasada polega na tym, że dochody ujęte są według źródeł działów klasyfikacji budżetowej, a wydatki według przeznaczenia. prawnym wyrazem tej zasady jest klasyfikacja budżetowa - system grupowania dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych według jednolitych kryteriów na określone podziałki poprzez jednolity system symboli cyfrowych

   

   

       działy                   rozdziały                paragrafy dochodów
  i wydatków

  w budżecie centralnym na .....................

  wprowadzenie jednolitej klasyfikacji budżetu umożliwia:

  • agregowanie danych planistycznych i sprawozdawczych z różnych jednostek
  • dokonywanie różnych analiz i porównań między jednostkami i przekroju czasowym

  nie ma obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
  zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu
  za 1 półrocze do 31 sierpnia
  sprawozdanie roczne do 31 marca
  po przyjęciu sprawozdania radni do końca kwietnia muszą złożyć absolutorium.

  struktura dochodów jednostki samorządu terytorialnego

  dochody gminy

  dochody własne gminy

  • podatki                                          stawki max ustala min. fin.
  • od nieruchomości
  • rolny
  • leśny
  • od środków transportu
  • od posiadania psów
  • od spadków i darowizn
  • od działalności osób fizycznych opłacanych w

         formie karty podatkowej

  • opłaty                                               stawki max ustala gmina
  • skarbowa
  • eksploatacyjna
  • targowa
  • miejscowa
  • administracyjna
  • na koncesję na sprzedaż alkoholu
  • udział w podatkach
  • 5% w podatku dochodowym od osób prawnych
  • 27,6% w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • pozostałe dochody
  • z majątku gminy
  • wpłaty jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
  • darowizny (pien.)
  • kary, grzywny
  • dotacje z funduszy celowych
  • odsetki od środków na rachunkach bankowych
  • odsetki od udzielonych pożyczek
  • odsetki od nieterminowych wpłat

         podatkowych, udziałów w podatku oraz
  subwencji, opłata prolongacyjna