1. Inne jednostki organizacyjne mające jakiś związek
  Z budżetem
             . związek międzygminny - powiązanie z budżetem
  (np. kzk gop)                 przez przekazywane z budżetu
  dotacje; zw. zawarty na czas   
  nieokreślony
  . porozumienie komunalne - zawarte dla
                                                     realizacji konkretnego
  zadania na czas określony
  (np. porozumienie w sprawie
  budowy drogi śre........

   

            
  nie ma wpłat do budżetu

      . komunalne spółki prawa handlowego
  - powoływane przez gminę                                                           
  - nie można dawać dotacji

   

  budżet - podst. gosp. finansowej jedn. samorządu terytorialnego. budżetem nazywa się plan dochodów
  i  wydatków sektora publicznego uchwalany corocznie przez organy przedstawicielskie, czyli sejm, rady gmin, powiatów i sejmik. gdy określona w budżecie kwota dochodów różni się od kwoty planowanych wydatków - budżet określa sposób finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach lub przeznaczenie tej części dochodów, która stanowi nadwyżkę ponad planowany poziom wydatków.

  d > w nadwyżkę przeznacza się na:

  • spłatę rat kredytu, pożyczki
  • wykup obligacji komunalnych
  • spłatę poręczeń udzielonych

         z budżetu

  • udzielenie pożyczek                                      zasada

  d < w niedobór budżetu                                           równowagi
  -   źródła pokrycia                              budżetowej

  • nadwyżki budż. z lat poprzednich
  • kredyt, pożyczki
  • emisja obligacji
  • przychody z prywatyzacji mienia

  gdy wystąpi nadwyżka dotacji - zwrot do państwa
  projekt budżetu przedstawia zarząd organowi stanowiącemu do 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy.

  budżet
  na 15 listopada

       a
  wykonanie '99

    b

    plan
  2000

  i. dochody własne
  ii. dotacje

          2000
  200

     2000
  200                 

     2800
  300

   iii. wydatki na
  zadania własne
  iv. wydatki na    
  zadnia zlecone

           
  1800

            200

   2400

   200

   
  2600

      300

    v. przychody

             - 
  obligacje 

     400    
  200                                            

     -

   vi. rozchody

            200

   200

    200

                                                                                
  spłata kredytu

  i + ii + v = iii + iv + vi
              d = w