1. Zakład budżetowy:
  • jednostki organizacyjne, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty działalności z przychodów własnych
  • jest wyodrębniony organizacyjnie
  • prowadzi wyodrębnioną księgowość
  • nie ma osobowości prawnej
  • podst. gosp. fin. zakł jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych na początku i koniec roku oraz rozliczenia z budżetu
  • może otrzymywać dotacje z budżetu, łączne dotacje nie mogą przekraczać 50% jego wydatków. kiedy przekroczy  50% - musi stać się jednostką budżetową

          rozl....................................................


  przychody

  wydatki

  1. środki obrotowe          0
  2. dotacje z budżetu    100
  3. przychody własne   300

                                  razem   400

  1. wydatki bieżące        300
  2. wydatki 
  inwestycyjne                  0
  3. stan środków                                                  
  obrotowych na
  koniec roku                 100

  razem    400

  zakłady budżetowe muszą zaplanować środki na początek roku następnego (stan środków obrotowych na koniec roku)

  wykonanie planu

  • wykonanie wydatków przyniosło stan środków obrotowych na koniec roku = 150; nadwyżkę nad planem (50) należy przenieść do budżetu.
  • przy niższych środkach obrotowych na koniec roku niż w planie - muszą wygospodarować sami środki.
  • gospodarstwa pomocnicze
  • (art. 20) wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna
  • pokrywa koszty działalności z uzyskiwanych przychodów własnych
  • nie ma osobowości prawnej
  • nie ma dotacji (mogą być przedmiotowe, ale występują rzadko)
  • jedyna jednostka organizacyjna która może osiągać zysk, płaci podatki, z zysku połowę odprowadzają do jednostki, która ich powołała
  • podstawą finansowania jest plan finansowy zatwierdzany przez kierownika jednostki która go powołała

   

   

   

  • środki specjalne
  • środki finansowe które można zbierać na odrębnych rachunkach gromadzone przez jednostki budżetowe
  • przychodami mogą być przychody określone odrębnymi przepisami

  przykładem może być zarząd dróg

  • obowiązuje planowanie środków obrotowych na koniec roku, nadwyżka musi być odprowadzona do budżetu
  • nie ma dotacji
  • dochodem mogą być spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej. wydatek musi być zgodny z celem darczyńcy lub spadkodawcy
   • fundusze celowe
   • wyodrębnione organizacyjnie ale ich obsługę prowadzi dana jednostka samorządu terytorialnego
   • powoływany ustawami
   • fundusz celowy na najwyższym szczeblu ma osobowość prawną (narodowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych)-jest funduszem centralnym, nie ma go na szczeblach niższych
   • ma określone źródła przychodów i mierniki wydatk., może mieć dotacje