• Zadania samorządu województwa:
   samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami
                                    

   zadania własne:

   • określenie strategii rozwoju województwa
   • prowadzenie polityki rozwoju województwa
   • edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe
   • promocja i ochrona zdrowia
   • kultura i ochrona jej dóbr
   • prowadzenie polityki w zakresie pomocy społecznej
   • modernizacja terenów wiejskich
   • zagospodarowanie przestrzenne
   • gospodarka wodna
   • drogi wojewódzkie i transport
   • przeciwdziałanie bezrobociu

   zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

   • prowadzenie zasobów geodezyjno - kartograficznych
   • realizacja w zakresie melioracji i urządzeń wodnych
   • dokształcanie nauczycieli
   • finansowanie pracy lekarzy i pielęgniarek w komisjach poborowych

   zadania zlecone w drodze porozumienia:

   • z wojewodą:  -  dokonywanie dopłat do ustawowych

                                            ulg w komunikacji autobusowej
   krajowej,
   -  prowadzenie biur geodezji i terenów         
   wiejskich

   • z jednostkami samorządu terytorialnego:
   • prowadzenie inwestycji drogowych 

                    powiatowych

   • współfinansowanie organizacji

                     komunikacji ponadlokalnej

   rodzaje samorządowych jednostek organizacyjnych
   jednostka samorządu terytorialnego dla realizacji zadań własnych może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami
   jednostki organizacyjne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.