• Do zadań zleconych z mocy ustawy należy:

   • prowadzenie akt stanu cywilnego
   • prowadzenie ewidencji ludności, w tym także wystawianie dowodów osobistych
   • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
   • wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, w tym także nakładanie kar za samowolne dokonania wyłączenia gruntów spod produkcji
   • opracowywanie planów ewakuacji ludności oraz dokonywanie innych czynności z zakresu obrony cywilnej
   • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współpraca z wojskiem, w szczególności w sprawach poboru
   • profilaktyka alkoholowa

               
   do zadań zleconych w drodze porozumienia:

   • z powiatem zalicza się:
   • prowadzenie rejestracji pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych
   • wydawanie praw jazdy
   • prowadzenie ewidencji gruntów
   • z wojewodą zalicza się:
   • pośrednictwo w przyjmowaniu dokumentów o wydanie paszportu i odbiór paszportu
   • opieka nad cmentarzami i grobami wojskowymi

   zadania samorządu powiatowego
   powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

   • edukacji publicznej; licea i inne pogimnazjalne
   • pomocy społecznej; domy opieki społecznej
   • ochrona zdrowia: organ założycielski samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej
   • polityki pro rodzinnej
   • transportu i dróg publicznych
   • kultury; muzea, biblioteki, odnowa zabytków
   • kultury fizycznej i turystyki
   • geodezji, kartografii i katastru
   • gospodarki nieruchomościami
   • zagospodarowywania przestrzennego i nadzoru budowlanego
   • gospodarki wodnej
   • ochrony środowiska i przyrody
   • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
   • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
   • ochrony praw konsumenta
   • przeciwdziałania bezrobociu - powiatowe urzędy pracy
   • promocji powiatu

   zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

   zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to:

   • nadzór  ................
   • nadzór nad lasami prywatnymi
   • domy dziecka, domy małego dziecka, rodziny zastępcze
   • policja
   • straż pożarna
   • sanepid

   zadania zlecone w drodze porozumienia:

   • z wojewodą:  - groby wojenne

                                                  -  domy starości

   • z województwem:  - utrzymanie zimowe i

                                                                letnie dróg wojewódzkich
   w odróżnieniu od powiatów "ziemskich" ustawa o samorządzie powiatowym stanowi również o miastach na prawach powiatu czyli o powiatach "grodzkich".
   realizują one zadania samorządu gminnego i powiatowego:

    • własne
    • zlecone z zakresu administracji rządowej
    • zlecone w drodze porozumienia