Zasada Kasowa – wydatki mają być zrealizowane na 31.12, jeśli środki zostaną w kasie przechodzą jako nadwyżka budżetowa. za zgodą odpowiednich władz, pieniądze te mogą przejść na następny rok z przeznaczeniem na wydatek, który nie został wykonany. wyznacza się tu termin, do którego wydatek będzie zrealizowany.

zasada memoriałowa – dochody są zapisywane w okresach, których dotyczą, mimo że spływają później

zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego
zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego zależy od relacji państwowego długu publicznego (pdp) do podatku krajowego brutto (pkb)
pdp obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu:

pdp nie może przekroczyć 3/5 (60%) wartości rocznego pkb.
min. finansów ogłasza relację pdp/pkb w „monitorze polskim” do:

zdolność kredytową mierzymy:

w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego suma: rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku, potencjalnych spłat kwot poręczeń odsetek od kredytów i pożyczek, kwot wykupu obligacji w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego będąca składnikiem pdp nie może przekraczać na koniec roku 60% dochodów tej jednostki.
pdp/pkb = w
może mieścić się w przedziałach wartości:

ocena zdolności kredytowej przez badanie płynności finansowej czy wyniku finansowego w jednostce samorządu terytorialnego jest niedokładna, ponieważ bank ocenia zdolność kredytów:
wskaźników tych nie można obliczyć dla jedn. samorządu.
dyscyplina fiansów publicznych.                                

gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków o.............. jest zasadami gosp. finan. zwanymi również dyscypliną finansów publicznych.

katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych zawiera art. 138 ust. o finansach publicznych
kary za naruszenie dyscypliny to: