• Wybór Przewodniczącego Zarządu Gminy ma być zmieniony na wybór przez ludność. w polsce wybór odbywa się co 4 lata.
   w krajach gdzie jest wybierany w wolnych wyborach (niemcy) rada jest wybrana na 6 lat, natomiast burmistrz na 8 lat.

   przy zarządzie gminy funkcjonują sekretarz gminy i skarbnik. powoływani są na wniosek przewodniczącego zarządu, nie są członkami zarządu.

   sekretarz gminy:

   • odpowiada za zorganizowanie pracy zarządu gminy
   • łącznik między radą gminy a zarządem gminy
   • często przewodniczący zarządu daje mu funkcję..........

   skarbnik:

   • obowiązek uczestnictwa w pracach zarządu z prawem doradczym
   • ma kontrasygnatę - ma prawo odmówić kontrasygnatę gdy zarząd podpisuje umowę ze sprzeciwami skarbnika

   zadania jednostki samorządu terytorialnego:
   zakres działania jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, regionalnym nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów (np. obronność z wyjątek obrony cywilnej, sądy, prokuratura, więziennictwo itd.)

   zadania dzielą się na:

   • własne - wykonywane na własną odpowiedzialność,

                               a których celem jest zaspokajanie
   zbiorowych potrzeb wspólnoty
   samorządowej
   - koszty   realizacji pokrywane są ze      
   środków własnych

   • zlecone - z mocy ustawy:

                                1.  zadania z zakresu administracji
   rządowej
   - powierzone do prowadzenia w drodze 
   porozumienia
   1.  z innymi jednostkami samorządu
   terytorialnego
   2.  z wojewodą
   zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa lub z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

    

   zadania samorządu gminnego
   zadaniem własnym gminy jest przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
   w szczególności do gminy należy:

    • prowadzenie gospodarki przestrzennej oraz gospodarki terenami
    • utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, terenów zielonych
    • organizacja ruchu drogowego
    • zaopatrzenie w wodę, utrzymanie kanalizacji, odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych
    • zaopatrzenie ludności w ciepło
    • lokalny transport zbiorowy
    • prowadzenie szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych
    • pomoc społeczna
    • komunalne budownictwo mieszkaniowe
    • prowadzenie spraw targowisk i hal targowych
    • utrzymanie gminnych obiektów, urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych oraz cmentarzy